BIRKÁS MONA

BIRKÁS MONA

 

HUN

Birkás Mona 1992-ben született Karcagon, jelenleg Budapesten él és dolgozik. 2017-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetem intermédia szakán. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Doktori Iskolájának hallgatója, kutatási témája: a kiterjesztett valóság szerepe a képzőművészetben. Munkáiban a felhasználói élményre összpontosítva a digitális és a fizikai világ közötti kapcsolatot vizsgálja.

ENG

Mona Birkás was born in 1992 in Karcag and lives and works in Budapest. She graduated from the Intermedia Department of the Hungarian University of Fine Arts in 2017. She is currently a student at the Doctoral School of the University of Pécs, her research topic is the role of augmented reality in fine arts. In her work, she examines the relationship between the digital and physical world, focusing on the user experience.

WEB

INSTA

 

BUSY

  • 2022
  • 1:50 
  • Augmented reality

 HUN

A Busy (Foglalt) című műalkotás egy kiterjesztettvalóság-szűrő, amely az Instagramon keresztül érhető el. A művet a Windows operációs rendszerben a töltést jelképező ikon, a homokóra ihlette. A homokóra, amely eredetileg fizikai tárgy volt, bekerült a digitális világba, és azóta a háttérfolyamatokra való várakozást testesíti meg. A művész 3D modellezés és animáció segítségével a homokórát áthelyezte egy olyan kiterjesztett valóságba, amelyben a valós és a digitális világ keveredik. Az elkészült 3D-modell digitális és fizikai tulajdonságokkal és esztétikummal egyaránt rendelkezik. A Mona által készített homokórát a felhasználók bármilyen kontextusban elhelyezhetik a saját környezetükben, így minden megjelenés, minden vele készült fotó és videó más és más lesz.

 A munka alapötlete egy Windows-frissítéssel kezdődött, amikor hirtelen újra megjelent a Mona által már a gyerekkorából ismert homokóraikon. Az alkotó meséli: „5-6 éves koromban kezdtem el számítógépet használni, és a kedvenc szoftverem a Paint volt. Amikor újra láttam, azon kezdtem el gondolkodni, hogy egyrészt mennyire megváltozott a saját időérzékelésem, másrészt mennyire felgyorsult a világ, nagyrészt a technológiának köszönhetően. Moore törvénye kimondja, hogy a tranzisztorok száma egy sűrű integrált áramkörben (IC) körülbelül kétévente megduplázódik, azonban az a tapasztalatom, hogy mindig várunk valamire.

Mindig várunk valamire. Várjuk, hogy megnyíljon a program, amellyel együtt dolgozunk, várjuk a vacsorát, a hétvégét, a nyaralást, az új lehetőségeket, az új izgalmakat. Várjuk, hogy a saját avatarunk betöltődjön. Egyre elfoglaltabbak vagyunk, hatékonyságnövelő alkalmazásokat használunk, igyekszünk mindent optimalizálni, beleértve magunkat is. Szimbiózisban élünk a digitális technológiával, és nem tudunk létezni nélküle. A valóság és a virtualitás közötti határvonal elmosódik és lényegtelenné válik. Gondolataink, vágyaink és tetteink darabokra esnek szét, és összekeverednek másokéival, adatbázisokat táplálva, végtelen körforgásba kerülve, optimalizálva és felgyorsítva életünket. De még van egy kis időnk, hogy élvezzük a töltődő képernyőt, miközben a gép számításokat végez a háttérben.

 ENG

The artwork called “Busy” is an augmented reality filter that can be accessed via Instagram. It was inspired by the loading icon of the Windows operating system, the hourglass. The hourglass, which was originally a physical object, entered the digital world, and since then it has embodied the waiting for background processes. The artist used 3D modeling and animation to put the hourglass into an augmented reality, which mixes the real and the digital world. The completed 3D model has both digital and physical properties and aesthetics. The created hourglass can be placed by users in any context in their own environment, so each appearance, each photo and video taken with it will be different.

The basic idea of Mona’s work comes with a Windows update, when suddenly an hourglass icon that she knew from her childhood reappeared. Mona tells the story: “I started using a computer when I was 5-6 years old and my favorite software was Paint. When I saw it again I started to think about how much my own perception of time has changed on the one hand, and how much the world has sped up on the other hand, largely thanks to technology. Moore’s law states that the number of transistors in a dense integrated circuit (IC) doubles about every two years, however, my experience is that we are always waiting for something.

We are always waiting for something. We are waiting for the program we work with to open, we are waiting for dinner, the weekend, vacation, new opportunities, new excitement. We are waiting for our own avatar to load. We are getting busier and busier, we use efficiency-enhancing applications, we try to optimize everything, including ourselves. We live in symbiosis with digital technology and cannot exist without it. The line between reality and virtuality blurs and becomes irrelevant. Our thoughts, desires and actions fall apart into bits and get mixed up with other people’s, feeding databases, getting into an endless cycle, optimizing and speeding up our lives. But we still have a little time to enjoy the loading screen while the machine calculates in the background.”

Top